Wageningen University & Research

Aanjager van biodiversiteitsherstel

Wageningen University & Research (WUR) werkt al jaren aan herstel van biodiversiteit. Vanuit tal van disciplines onderzoeken onze ecologen, bodemkundigen, plant- en dierwetenschappers, technologen, economen, gedragsdeskundigen, transitiewetenschappers en andere experts biodiversiteitsvraagstukken die spelen op het land en in het water. Daartoe hebben wij intensief contact met betrokken partijen, zoals overheden en bedrijven, overal ter wereld. 

De mondiale biodiversiteits-, voedsel-, en klimaatproblemen zijn niet los van elkaar te zien en alleen op te lossen met een integrale wetenschappelijke benadering. WUR wil als topuniversiteit op het gebied van duurzaamheid en milieu het voortouw nemen om op zoek te gaan naar oplossingen en innovaties die de biodiversiteit op een duurzame en rechtvaardige manier gaan herstellen.

Kun jij nog leven op aarde zonder biodiversiteit?

Biodiversiteit is een veelomvattend begrip: het behelst de variatie in al het leven op aarde, van bloemen en bijen, tot bacteriën en regenwouden. Biodiversiteit is essentieel voor ons als mens, want het staat aan de basis van ons voedsel, een schone lucht, een goede kwaliteit van de bodem, en andere ecosysteemdiensten. Biodiversiteit en natuur zorgen ook voor ons welzijn: groen doet ons goed. Eigenlijk heeft vrijwel alles wat we eten, gebruiken als bouwmaterialen, en nodig hebben voor medicijnen en industriële grondstoffen linksom of rechtsom met biodiversiteit te maken. 

Ondanks dat biodiversiteit zo essentieel is, staat de soortenrijkdom op aarde enorm onder druk. Ontbossing, verstedelijking, industrialisering, vervuiling en klimaatverandering dragen allemaal bij aan het alarmerende verlies aan soorten. Wij luiden daarom samen met andere wetenschappers in de wereld de noodklok. Biodiversiteitsverlies bedreigt ons bestaan als mens en er is geen tijd te verliezen om deze neergaande spiraal te stoppen en om te buigen.

Bij WUR werken we daar hard aan in talloze projecten. We onderzoeken bijvoorbeeld hoe we stropers vóór kunnen zijn door het vluchtgedrag van kuddedieren te analyseren. We bepalen hoe we koraalriffen kunnen herstellen. En we helpen de biodiversiteit vooruit, in de breedste zin. We zorgen dat zeldzame soorten duurzaam kunnen herstellen en uitbreiden zodat ze beter zijn opgewassen tegen klimaatveranderingen.

Wilt u samen met ons de biodiversiteit behouden en verbeteren? Wordt dan nu donateur van het Universiteitsfonds Wageningen. Met uw bijdrage steunt u ons onderzoek wat de basis is voor innovatieve herstelwerkzaamheden in Zuid-Limburg. Met dit onderzoek integreren we kennis van soorten met kennis over het landschap zodat we de potentie voor optimaal natuurherstel eerder herkennen en maximaal kunnen benutten. We zetten hierbij sterk in op het herstel van gradiënten op landschappelijke en lokale schaal zodat herstelde populaties veel beter bestand zijn tegen veranderingen en extremen in klimaat. Concreet zullen we het agrarisch landschap verbinden met natuurreservaten door zeldzame soorten te herintroduceren op boerenland en te onderzoeken of dit leidt tot genetische uitwisseling en robuustere populaties. Daarnaast herstellen we natuurlijke gradiënten in het landschap, van bijvoorbeeld kalkrijk naar kalkarm of vochtig naar droog en brengen we ontbrekende soorten terug. Door deze brede aanpak op verschillende schaalniveaus in de gradiënten herstellen we een robuust landschap met de bijbehorende zeldzame soorten die beter bestand zullen zijn tegen extremen in klimaat.

Alvast hartelijk dank!